Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

скачать реферат

обовязків. З іншого боку, ліквідуються умови, які народжують безгосподарність. Контроль у цьому випадку покликаний виявляти подібні явища і сприяти їх усуненню, реалізуючи при цьому профілактичну функцію. Інформаційна функція полягає в тому, що одержана під час контролю інформація є підставою для прийняття відповідних рішень і проведення коректуючих дій, завдяки яким забезпечується нормальне функціонування перевіреного обєкта. У процесі контролю виявляють не тільки недоліки, але і позитивні сторони діяльності. Останні, як передовий досвід, стають надбанням інших обєктів, в чому проявляється мобілізуюча функція контролю. Однією з основних форм контролю є ревізія. Ревізія це різностороння перевірка діяльності підприємств, організацій, установ (далі - підприємств) для встановлення законності, доцільності і ефективності дій. ревізія є засобом контролю і виявлення фактів прихованих порушень і крадіжок. Наслідки ревізії оголошуються і обговорюються в колективі господарського субєкта, після чого обовязково приймаються відповідні заходи (рішення), що дозволяє повсюдно забезпечити дієвість ревізії. На відміну від інших способів економічного контролю, ревізія має чіткий правовий статус, який закріплює межі її розповсюдження, строки проведення, права і обовязки посадових осіб, порядок оформлення і розгляду наслідків. Ревізія є найбільш розповсюдженою формою контролю. Основним завданням контролю і ревізії є перевірка: - виконання завдань господарсько-фінансової діяльності; - економічного використання матеріальних трудових і фінансових ресурсів; - достовірності, законності й доцільності господарських операцій, реальності даних бухгалтерського обліку та звітності; - правильності та своєчасності розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами; - попереджання фактів приписок і безгосподарності; - заходів щодо забезпечення збереження власності підприємства тощо. Основним завданням фінансово-господарського контролю є насамперед сприяння раціональному використанню засобів і предметів праці і самої праці у підприємницькій діяльності з метою одержання максимальних прибутків. Фінансово господарський контроль в Україні здійснюється державними контрольними органами, міністерствами і відомствами, громадським і незалежним аудиторським контролем, самими власниками капіталу, вкладеного в підприємницьку діяльність. Економічний контроль це система органів державного і господарського управління, які здійснюють контроль за економічним і соціальним розвитком країни у відповідності із законодавчим регулюванням, прийнятим Верховною Радою України. Функції економічного контролю здійснюють державні органи. Зокрема, Фонд державного майна України(далі - Фонд) здійснює державну політику щодо приватизації державного майна. Міністерство фінансів України та його місцеві органи здійснюють контроль за своєчасним виконанням підприємствами завдань перед бюджетом щодо сплати податків та інших платежів. Воно також контролює правильність витрачання бюджетних коштів. Міністерство фінансів здійснює свої функції через головну державну податкову адміністрацію і Державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Державний комітет статистики України перевіряє забезпечення достовірності державної звітності, дає обовязкові постанови про проведення ревізій господарсько- фінансової діяльності підприємства тощо. Національний банк України контролює наявність грошей в обігу використання кредитів за цільовим призначенням, додержання касової дисципліни, правил розрахунків, правильність
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
витрачання коштів з бюджету. До спеціальних органів економічного контролю належать державні комітети, інспекції та ін. За класифікаційними ознаками фінансовий контроль поділяється на державний, громадський, аудиторський, відомчий (фірменний) і внутрішній (внутрішньогосподарський). На підставі функції контролю здійснюють насамперед бухгалтери, тобто вони проводять попередній і поточний контроль. Функції наступного (ретроспективного) контролю входять в компетенцію працівників контрольно-ревізійного апарату ревізорів), галузевих перевірок. Ревізії господарсько-фінансової діяльності структурних підрозділів, що здійснюють господарську діяльність і перебувають на самостійному балансі проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в два роки. Ревізії досліджують господарсько фінансову діяльність підприємств і підприємців з метою виявлення негативних явищ, їх ліквідації та неприпустимості в майбутньому. Ревізії активно впливають на виявлення причин безгосподарності, порушення законодавства і нормативних актів, сприяють відшкодуванню заподіяних збитків конкретними особами. Для цього рівня ревізори використовують законодавчі і нормативні акти з питань господарсько фінансового контролю, первинні облікові документи, реєстри бухгалтерського обліку, бухгалтерську звітність. Ревізії розрізняють за наступними ознаками. За ознакою ревізуючих органів ревізії можуть бути позавідомчі і внутрішньовідомчі. Позавідомчі ревізії у системі споживчої кооперації здійснюють органи інших міністерств і відомств. Міністерство фінансів, Державний комітет статистики, Державна інспекція України по контролю за цінами тощо. Внутрішньовідомчі ревізії призначаються розпорядженням керівника вищестоящої організації чи установи. За ознакою повноти перевірки розрізняють ревізії повні і часткові. Повна ревізія охоплює перевіркою всі види господарсько фінансової діяльності підприємства, часткова лише окремі види діяльності або окремі види господарських операцій (касові, розрахункові, товарні, виробничі тощо). За організаційною ознакою ревізії можуть бути плановими і позаплановими. Ревізії, які проводяться за визначений період часу (за один чи два роки) і охоплюють перевіркою всі види господарсько фінансової діяльності (повні ревізії), вважаються плановими і передбачаються в планах проведення ревізій. До позапланових відносять ревізії, які проводяться в окремих випадках і за різних причин (під час виявлення нестач, при наявності сигналів про недоліки у роботі, порушення і зловживання, з метою контролю за роботою ревізорів тощо). За ознакою кола питань, що підлягають перевірці ревізії бувають наскрізні і тематичні, комплексні і некомплексні. Наскрізні ревізії проводять для перевірки взаємоповязаних між собою різних госпрозрахункових організацій і підприємств. Тематичні проводяться переважно по окремому питанню (темі) і охоплюють максимальну кількість підприємств ( перевірка забезпечення збереження власності споживчої кооперації ) . Комплексні ревізії включають всі види контролю і охоплюють виробничу та господарсько фінансову діяльність підприємств, при цьому здійснюють документальну ревізію, економічний аналіз, перевірку оперативної роботи тощо. Такі ревізії проводить бригада, яка складається з ревізорів, бухгалтерів, економістів, менеджерів, працівників кадрових служб та інших фахівців. За інформаційним забезпеченням в економічному контролі розрізняють документальний і фактичний контроль. Документальний контроль полягає в тому, що встановлюють

скачать реферат
первая   ... 11 12 13 14 15 16 17 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы