Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

скачать реферат

інженерів технологів тощо ). При цьому особливістю ревізії є застосування прийомів і способів економічного аналізу, поєднання їх з документальною перевіркою, всебічне вивчення облікових і звітних даних, узагальнення і розповсюдження передового досвіду. Метод ревізії це сукупність методичних прийомів контролю процесів розширеного відтворення суспільно необхідного продукту і додержання його законодавчого регулювання. Загальнонаукові методичні прийоми включають аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, аналогію і моделювання, абстрагування і конкретизацію, системний аналіз, функціонально вартісний аналіз. Аналіз це прийом дослідження, який включає вивчення предмета уявним або практичним розчленуванням його на складові обєкти. Синтез прийом вивчення обєкта в цільності у взаєсозвязку його частин. У контролі синтез повязаний з аналізом, дає змогу обєднати обєкти, розчленовані в процесі аналізу, встановити звязок і впізнати предмет як єдине ціле. Індукція прийом дослідження при якому загальний висновок, складають на основі вивчення не всіх прикмет, а лише частини елементів цієї множини, тобто спосіб виведення висновків від окремого до загального (ревізію дебіторської заборгованості здійснюють спочатку за даними аналітичного, а потім синтетисного обліку). Дедукція дослідження стану обєкту в цілому, а потім його складових частин, тобто роблять висновки від загального до окремого (ревізію витрат обігу спочатку проводять за даними синтетичного, а потім аналітичного обліку). Аналогія прийом наукових висновків, завдяки якому досягають пізнання одних обєктів на основі подібності їх з іншими. Прийом аналогії грунтується на подібності деяких сторін різних обєктів, становить основу моделювання, яке застосовується в контролі і ревізії. Моделювання прийом наукового пізнання, що грунтується на заміні обєкта, який вивчають, на їх аналог, модель, що має істотні прикмети оригіналу. У контролі і ревізії застосовують організаційні моделі проведення контрольно ревізійного процесу стандарти, нормативи. Абстрагування прийом відволікання. Методом абстрагування переходять від конкретних обєктів до загальних понять (наприклад, перевіряють стан трудової дисципліни в окремих підрозділах підприємства і, абстрагуючись роблять висновки в цілому по підприємству). Конкретизація дослідження обєктів у всій різнобічності їх реальної, а не абстрактної дійсності. Системний аналіз вивчення обєкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему. Цей прийом у контролі і ревізії передбачає оцінку поведінки обєктів як системи з усіма факторами, що впливають на його функціонування. Функціонально-вартісний аналіз вивчення обєктів на стадії інженерної підготовки виробництва, яка включає проектування і синтез складних систем у процесі дослідження функціонування їх (оцінка економічної ефективності технологічних процесів). Вивчаючи свій предмет, ревізори використовують різні способи і прийоми пізнання: спостереження і експеримент, одиничне і загальне, причину і наслідок тощо. На практиці і ревізії використовують специфічні (власні) прийоми контролю. Їх можна обєднати в наступні групи: органолептичні, розрахунково аналітичні, документальні, узагальнення і реалізація наслідків контролю. Перевіркою первинних документів реєстрів бухгалтерського обліку та звітністю за суттю відображених в них господарських операцій, їх змісту, законності і доцільності можна виявити достовірність даних, реальність і доцільність здійснення операцій, їх правильність і законність
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
і відповідність самих документів відображеним операціям. Арифметичній перевірці слід піддавати правильність підрахунку підсумків у розрахунково платіжних відомостях, звітах касира, авансових звітах тощо. Зустрічна перевірка господарських операцій за первинними документами і обліковими реєстрами полягає в тому, що зіставляють декілька примірників (копій) одного і того ж документа, записи по взаємних розрахунках у окремих підрозділах підприємства, що ревізується, або у різних організаціях. Прийом зустрічної перевірки має можливість встановити реальність і правильність відображення господарських операцій у первинних документах та облікових реєстрах. Узагальнення та реалізація наслідків контролю сукупність прийомів синтезування наслідків контролю і прийняття рішень щодо виправлення недоліків у господарсько фінансовій діяльності підприємства і запобігання їх у майбутньому. Ревізії господарсько фінансової діяльності підприємств проводяться на підставі річних планів, які затверджуються правлінням. Плани зберігаються як документи, що не підлягають розголошенню. Плани контрольно - ревізійних управлінь і ревізійних комісій узгоджують з планами структурних підрозділів. Комплексні ревізії охоплюють широкий спектр питань, які характеризують господарсько фінансову діяльність підприємства, яке ревізується в цілому і по кожній галузі його діяльності зокрема. Для забезпечення глибокої перевірки до складу ревізійної групи включають фахівців кооперативу, а також на договірних засадах фахівців сторонніх організацій. До участі у проведенні комплексних ревізій на місці також залучаються члени ревізійних комісій, органи громадського самоврядування і контролю. Очолюють проведення комплексних ревізії керівники ревізійних підрозділів органу, що призначив ревізію, їх заступники або найбільш кваліфіковані працівники контрольно ревізійних служб. У планах вказується, на яку дату обревізовані підприємства, вид ревізії, виконавці, затрата часу у днях, за який період проводиться ревізія, час проведення її, і робиться відмітка про виконання. Термін проведення ревізії визначається у залежності від обсягів діяльності та особливостей підприємств, що ревізуються. Обсяг ревізій може вимірюватися товарооборотом, кількістю підприємств, кількіст. Справ. Продовження встановленого терміну, як виняток, допускається з дозволу органу, який призначив ревізію. Ревізія проводиться за період діяльності організації, яка ревізується, наступний за тим періодом, який був обревізований під час попередньої ревізії, до початку місяця, в якому проводиться дана ревізія, а за статтями балансу, що проінвентаризовані під час ревізії, до дати початку цих інвентаризацій. Плани ревізій складаються з таким розрахунком, щоб у наступному році всі підприємства були обревізовані не менше одного разу у два роки. Якщо організації допускають нестачі, втрати, не виконують планові завдання з товарообороту, прибутків тощо, то в них ревізії слід проводити частіше. За кожним ревізором закріплюють обєкти ревізії на наступний рік з таким розрахунком, щоб не менше 2/3 робочого часу відводилось для ревізій, звіту про свою роботу і підготовки до наступної ревізії. Поряд з цим, слід зарезервувати час для виконання позапланових ревізій (наприклад на вимогу судово слідчих органів). Після затвердження плану проведення ревізій ревізуючим доводять до відома про заплановані обєкти ревізії без повідомлення терміну проведення ревізії у кожній кооперативній організації. Це необхідно для того, щоб ревізуючі

скачать реферат
первая   ... 13 14 15 16 17 18 19 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы