Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

скачать реферат

інформаціїЦентральний компютерАРМБ категорії ІІФормування локальної бази данихКонтроль і аналіз та моделювання облікової інформаціїАРМБ категорії ІІІ найвищий рівень управлінняГоловний бухгалтер, керівник підприємстваНормативна базаАРМБ категорії ІІІФормування та передавання інформації на інші АРМ інформаційної системи підприємстваСкладання звітності, збирання, контроль інформаціїФормування локальної бази данихКонтроль і аналіз господарсько фінансової діяльності підприємстваМоделювання облікового процесу для прийняття управлінських рішеньФормування та відображення інформації до запитання Рис. . Концептуальна модель автоматизованої обробки облікової інформації. На першому рівні формуються і обробляються первинні дані, виконується розрахунок і відображення інформації для прийняття управлінських рішень на місті виникнення інформації (АРМБ категорії І). На другому рівні інформація систематизується і узагальнюється за комплексами завдань, дільницями обліку, виконується контроль і аналіз. Саме на цьому рівні формується і відображається інформація для прийняття конкретних управлінських рішень за комплексом завдань (АРМБ категорії ІІ). На третьому рівні формуються зведені дані, здійснюються облік, контроль та аналіз фінансово господарської діяльності підприємства (АРМБ категорії ІІІ). Одним із важливих моментів в організації комплексного підходу до автоматизації бухгалтерського обліку як процесу є включення до єдиного інформаційного процесу виконання завдань внутрішнього аудиту, тобто контролю та аналізу. В умовах ароматизованої обробки облікових даних внутрішній аудит (контроль і аналіз) передбачає незалежну оцінку всередині підприємства для перевірки і визначення ефективності його діяльності. мета внутрішнього аудиту допомоги управлінському апарату ефективніше виконувати свої обовязки завдяки таким заходам: автоматизації даних досліджень, аналізу, оцінюванню, поданню рекомендацій, порад та інформації по обєктах, що перевіряються. Протягом останніх 10-15 років за рубежем набула визнання й значного поширення концепція децентралізованої обробки облікової інформації та створення локальних баз даних. В Україні концепція децентралізованої обробки облікової інформації знайшла своє відображення в широкому і масовому створенні АРМ бухгалтера (ПАРМБ). АРМ бухгалтера є засобом автоматизації праці зайнятого обліком, контролем та аналізом персоналу і являє собою функціональну спеціалізовану людинно машинну систему, що включає програмно технічний комплекс, інформаційне, додаткове інструктивно методичне та організаційно технічне забезпечення. Ця система призначена для автоматизованого виконання конкретної стадії облікового, контрольного та аналітичного процесів. І хоча при цьому зберігається поділ обовязків між персоналом бухгалтерії за функціональною ознакою, завдяки застосуванню ресурсів АРМБ істотно підвищується продуктивність праці облікових працівників. АРМБ є структурною одиницею автоматизованих систем управління, персональним засобом облікового працівника для планування, управління, обробки даних, підготовки для прийняття управлінських рішень. Це елемент автоматизації бухгалтерського обліку, усі підсистеми якої мають бути погоджені між собою. Створення АРМБ має грунтуватися на принципах персоніфікації обчислень і самоосвіти облікових працівників, автоматизації професійних знань, нових функцій, безпаперової технології, раціонального поєднання розподіленої, децентралізованої і централізованої обробки облікової інформації, а також з
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
урахуванням модульності, системності та ергономічності. Безпаперова технологія функціонування систем дає змогу використовувати АРМБ з іншими елементами інформаційної системи управління підприємства або діючими системами з мінімальними витратами і без переривання функціонування. Принцип ергономічності потребує створення АРМБ, які забезпечують комфортні умови праці. Інформаційні системи обліку, контролю та аналізу розробляють відповідно до основних функцій облікових працівників на підприємствах, тобто впроваджують три категорії АРМБ (АРМ бухгалтера категорії І - ІІІ), які використовують різні персональні компютери (ПК) з відповідними технічними характеристиками. У разі автоматизованого вирішення облікових завдань управлінський персонал здебільшого виконує роботи, безпосередньо повязані зі здійсненням облікових, контрольних і аналітичних функцій, складанням у встановленому порядку бухгалтерської звітності, а також зі збором, реєстрацією, підготовкою на машинному носії первинної інформації з використанням ПК, передаванням підготовленої інформації системі обробки даних. При цьому управлінські служби (цехи, відділи) несуть повну відповідальність за підготовку й передавання відповідної інформації, оформленої у вигляді документів або виконаного розрахунку на місці виникнення даних, а бухгалтерія, крім того, несе загальну відповідальність за організацію і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Основним завданням комплексу автоматизованого обліку прибутку є забезпечення: - обліку та аналізу витрат як по окремих статтях, так і в цілому по підприємству; - правильності віднесення доходів і витрат до відповідних звітних періодів; - обліку витрат і результатів діяльності по структурних підрозділах; - обчислення показників, які характеризують раціональне використання та втрати всіх видів ресурсів; - автоматизованого розрахунку витрат обігу на залишок та реалізовані товари за звітний місяць згідно з відповідним алгоритмом; - одержання на ЕОМ розрахунку реалізованих торговельних націнок; - формування та розподіл прибутків по підприємству та структурних підрозділах; - ретроспективного аналізу за допомогою імітаційних та оптимізаційних моделей; - накопичення даних для відображення їх у машинних регістрах синтетичного обліку, деклараціях по податку на прибуток, бухгалтерській звітності. Інформація із зазначених завдань формується у різних масивах, які створюються за документами, що відображають переміщення товарно матеріальних цінностей, засобів, коштів, розрахунків, фондів. Тобто інформаційно ці завдання повязані між собою, а також із завданнями інших комплексів системи автоматизації бухгалтерського обліку. Комплекси завдань “Облік готової продукції, товарів та витрат обігу” , “Облік фінансових результатів та використання прибутку” передбачають використання планових показників з товарообігу, даних виробничих програм та їх виконання з витрат і прибутків, показники довідкових та нормативних масивів. Тому вирішення комплексу завдань, що розглядаються, передбачає звязок із завданнями інших комплексів, які виділяються згідно з методичними матеріалами щодо створення підсистеми “Бухгалтерський облік” у складі АСУ підприємств споживчої кооперації: “Облік грошових коштів”, “Облік розрахунків”, “Облік кредитів банку та фінансування”, “Облік заробітної плати та розрахунків з оплати праці”, “Зведений облік по синтетичних розрахунках”, “Формування бухгалтерської звітності”. Крім того, інформаційні взаємовідносини налагоджуються із комплексами

скачать реферат
первая   ... 15 16 17 18 19 20 21

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы