Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Новый украинский план счетов(рус/укр)

скачать реферат

банків в іноземній валюті603Відстрочені короткострокові кредити банків в національній валюті604Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті605Прострочені позики в національній валюті606Прострочені позики в іноземній валюті61Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями611Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валютіВсі види діяльності612Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті62Короткострокові векселі видані621Короткострокові векселі видані в національній валютіВсі види діяльності622Короткострокові векселі видані в іноземній валюті63Розрахунки з постачальниками та підрядниками631Розрахунки з вітчизняними партнерамиВсі види діяльності632Розрахунки з іноземними партнерами64Розрахунки за податками й платежами641Розрахунки з податківВсі види діяльності642Розрахунки з обов'язкових платежів643Податкові зобов'язання644Податковий кредит65Розрахунки за страхуванням651За пенсійним забезпеченнямВсі види діяльності652За соціальним страхуванням653За страхуванням на випадок безробіття654За індивідуальним страхуванням655За страхуванням майна66Розрахунки з оплати праці661Розрахунки за заробітною платоюВсі види діяльності662Розрахунки з депонентами67Розрахунки з учасниками671Розрахунки за нарахованими дивідендамиВсі види діяльності672Розрахунки за іншими виплатами68Розрахунки за іншими операціями681Розрахунки за авансами державнимиВсі види діяльності682Внутрішні розрахунки 683Внутрішньогосподарські розрахунки 684Розрахунки за нарахованими відсотками685Інші розрахунки 69Доходи майбутніх періодівЗа видами доходівВсі види діяльностіКлас 7. Доходи і результати діяльності70Доходи від реалізації701Дохід від реалізації готової продукціїВсі види діяльності702Дохід від реалізації товарів703Дохід від реалізації робіт і послуг704Вирахування з доходу71Інший операційний дохід711Дохід від реалізації іноземної валютиВсі види діяльності712Дохід від реалізації інших оборотних активів713Дохід від операційної оренди активів714Дохід від операційної курсової різниці715Одержані пені, штрафи, неустойки716Відшкодування раніше списаних активів717Дохід від списання кредиторської заборгованості718Одержані гранти та субсидії719Інші доходи від операційної діяльності72Дохід від участі в капіталі721Дохід від інвестицій в асоційовані підприємстваВсі види діяльності722Дохід від спільної діяльності723Дохід від інвестицій в дочірні підприємства73Інші фінансові доходи731Дивіденди одержаніВсі види діяльності732Відсотки одержані733Інші доходи від фінансових операцій74Інші доходи741Дохід від реалізації фінансових інвестиційВсі види діяльності742Дохід від реалізації необоротних активів743Дохід від реалізації майнових комплексів744Дохід від неопераційної курсової різниці745Дохід від безоплатно одержаних активів746Інші доходи від звичайної діяльності75Надзвичайні доходи751Відшкодування збитків від надзвичайних подійВсі види діяльності752Інші надзвичайні доходи76Страхові платежіЗа видами страхуванняВсі види діяльності77………………….78………………….79Фінансові результати791Результат основної діяльностіВсі види діяльності792Результат фінансових операцій793Результат іншої звичайної діяльності794Результат надзвичайних подійКлас 8. Витрати за елементами80Матеріальні витрати801Витрати сировини і матеріалівВсі види діяльності802Витрати покупних напівфабрикатів та комплектуючих803Витрати палива й енергії 804Витрати тари й тарних матеріалів805Витрати будівельних матеріалів806Витрати запасних частин807Витрати
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
матеріалів сільськогосподарського призначення808Витрати товарів809Інші матеріальні витрати81Витрати на оплату праці811Виплати за окладами і тарифамиВсі види діяльності812Премії та заохочення813Компенсаційні виплати814Оплата відпусток815Оплата іншого невідпрацьованого часу816Інші витрати на оплату праці82Відрахування на соціальні заходи821Відрахування на пенсійне забезпеченняВсі види діяльності822Відрахування на соціальне страхування823Страхування на випадок безробіття824Відрахування на індивідуальне страхування83амортизація831Амортизація основних засобівВсі види діяльності832Амортизація інших необоротних матеріальних активів833Амортизація нематеріальних активів84Інші операційні витрати За видами витратВсі види діяльності85Інші затратиЗа видами затратВсі види діяльності86……………………87……………………88……………………89……………………Клас 9. Витрати діяльності90Собівартість реалізації901Собівартість реалізованої готової продукціїВсі види діяльності902Собівартість реалізованих товарів903Собівартість реалізованих робіт і послуг91Загальновиробничі витратиЗа видами витратВсі види діяльності92Адміністративні витратиЗа видами витратВсі види діяльності93Витрати на збутЗа видами витратВсі види діяльності94Інші витрати операційної діяльності941Витрати на дослідження і розробкиВсі види діяльності942Собівартість реалізованої іноземної валюти943Собівартість реалізованих виробничих запасів944Сумнівні та безнадійні борги945Витрати від операційної курсової різниці946Витрати від знецінення запасів947Нестачі і витрати від псування цінностей948Визнані пені, штрафи, неустойки949Інші витрати операційної діяльності95Фінансові витрати951Відсотки за кредитВсі види діяльності952Інші фінансові витрати96Витрати від участі в капіталі961Витрати від інвестицій в асоційовані підприємстваВсі види діяльності962Витрати від спільної діяльності963Витрати від інвестицій в дочірні підприємства97Інші витрати971Собівартість реалізованих фінансових інвестиційВсі види діяльності972Собівартість реалізованих необоротних активів973Собівартість реалізованих майнових комплексів974Витрати від неопераційних курсових різниць975Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій976Списання необоротних активів977Інші витрати звичайної діяльності978Виплати страхових сум та страхових відшкодувань979Перестрахування98Податки на прибуток981Податки на прибуток від звичайної діяльностіВсі види діяльності982Податки на прибуток від надзвичайних подій99Надзвичайні витрати991Витрати від стихійного лихаВсі види діяльності992Витрати від техногенних катастроф і аварій993Інші надзвичайні витратиКлас 0. Позабалансові рахунки01Орендовані необоротні активиЗа видами активівВсі види діяльності02Активи на відповідальному зберіганні021Устаткування прийняте для монтажуВсі види діяльності022Матеріали прийняті для переробки023Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні024Товари прийняті на комісію025Майно в довірчому управлінні03Контрактні зобов'язанняЗа видами зобов'язаньВсі види діяльності04Непередбачені активи і зобов'язання041Непередбачені активиВсі види діяльності042Непередбачені зобов'язання05Гарантії та забезпечення наданіЗа видами гарантій та забезпечень наданихВсі види діяльності06Гарантії та забезпечення отриманіЗа видами гарантій та забезпечень отриманихВсі види діяльності07Списані активи071Списана дебіторська заборгованістьВсі види діяльності072Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей08Бланки суворого облікуЗа видами бланківВсі види діяльностіСинтетические счета (счета первого порядка)Субсчеты

скачать реферат
1 2 3 4 5 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы