/ /


@Mail.ru
Rambler's Top100
? , ,

: Firmas Ljuvek cenas un cenu veidoshanas

Saturs.

Ievads 1. Uzmuma Ljuvek izvirzto mru sistma: kopjie mri, mrketinga mri, taktiskie mri, stratiskie mri, cenu veidoanas mri. 2. Firmas Ljuvek produkts un darbbas tirgus raksturojums. 3. Firmas Ljuvek pieprasjuma no cenas raksturojums un pieprasjuma elastba. 4. Firmas Ljuvek cenas un cenu veidoanas metodes. 5. Firmas Ljuvek cenu veidoanas stratija. 6. Firmas Ljuvek mikro un makro vides. 7. Firmas Ljuvek stiprs un vjs puses. SWOT analze. 8. Firmas Ljuvek programmas un projekti.

Ievads.

Firma Ljuvek dibinta 1994.gad k Latvijas-Ameriku kopuzmums. Jau seus gadus firma veiksmgi darbojas Latvijas tirg. Firma Ljuvek darbojas dads nozars, tomr gribu pieverst uzmanbu aperbu raoanai. Firma nav liela, tomr labi pazstama gan Latvijas tirg, gan rzems. Par pau uzmuma priekrocbu un augstu produkcijas kvalittes lmeni jatzm Ljuvek piedalanas valsts konkursos un pastjumu saemana tas rezultt. Firm strd daudz radou cilvku, ar kuru paldzbu firma Ljuvek realiz savas veiksmgs stratijas tirg. Neskatoties uz to k firma nav sevii liela, tai ir diezgan plas sortiments. Ljuvek rao aperbus gan sievietm, gan vrieiem, gan ar brniem. Firma strd monopolistisks konkurences tirg, un sakar ar to spj tri reat uz tirgus apstku izmaim, spj tri pielgoties tm. K jau bija mints firmai piemt lieliska priekrocba - plas sortiments. Sortiments biei mains, katru reizi firma piedv kaut ko jaunu, cenoties raot to, ko pagaidm nerao s firmas konkurenti. T k Latvijas tirgus nav pai liels, Ljuvek pazst savus konkurentus. Par Ljuveka konkurentiem var uzskatt sekojoas firmas Rgas aprbs, Lion and Co, Ogre, Daiga un citas. Tirg k redzams ir daudz konkurentu, tpc Ljuvekam jveido kaut kas jauns, lai izdzvotu. Savu produkciju firma realiz ar gan ar savu veikalu tklu paldzbu, gan caur citiem veikaliem. Firma darbojas ne tikai Latvij, t ar orientjas uz kaimivalstu tirgiem Lietuvu, Igauniju, Krieviju u.c. Ldz Krievijas krzei ap 60% no saraots produkcijas tika eksportta kaimivalsts, no kuriem ap 40% - uz Krieviju. Kad sks krze, Ljuveka partneriem rads problmas, kas prveidojas lielos debitoru parados un velk zaudjumos. Tomr firma neaizgja no milzga Krievijas tirgus. Bija uzskusi sadarbbu ar citiem partneriem uz pirmsapmaksas principa pamta un kop ar ekonomisaks situcijas uzlaboanu Krievij tie zaudjumi, kuri bija skum, atmaksjs. Tomr eksporta apjomi Krievij un NVS valsts nav lieli. Pirms ieejas aprbu raoanas tirg firma veica ptjumu Kda jbt produkcijai lai btu populrai gan Latvijas tirg, gan rzems? Un apkopojot savkto informciju iznca: 1. pai populra produkcija no dabiskiem (naturliem) materiliem, pai no kokvilnas, vilnas un linm. K jau zinms, t ir pasaules tendence izmantot naturlus materilus drbju un apakveas raoan. 2. Uzmumam biei jmaina sortiments un pircji bs apmierinti, j ir iespja izvlties preces pc dadiem parametriem: - pc gaumes; - pc modes; - pc krsm; - pc fasoniem; - pc cenm; - pc vecuma. 3. Produkcijai obligti jpiemt tdas pabas k: - kvalitte; - izturgums; - rtbas sajta; - skaistums.

Firma realiz gan savu dizaineru idjas, gan citu modeljru kolekcijas. Protams, ka uzmums ievero pasaules modes tendences Pateicoties tam, ka uzmum saskaoti
? , ,
darbojas visas organisma daas: mrketinga mehanisms, raoanas mehnisms, sagdes mehnisms u.t.t. firma optimiz savu darbbu un spj veiksmgi realizt tirg savas stratijas.

1. Uzmuma Ljuvek izvirzto mru sistma: kopjie mri, mrketinga mri, taktiskie mri, stratiskie mri, cenu veidoanas mri.

Jebkur uzmums kur darbojas tirg izvirza sev piemrotus mrus, sasniedzot kurus tas panks noteiktu attstbas lmeu. Ar firma Ljuvek izstrdja sev mrus. 1.1. Kopjie mri. a) gt peu no pamatdarbbas (raojot drbes apmierinot cilvka vajadzbas iekj un rjos tirgos); b) palielint apgrozjumu un atbilstoi tam peu.

1.2. Mrketinga mri. a) nodroint sev pietiekamu rentabilitti, citiem vrdiem, nodroint peu noteikta laika interval; b) prognozt mrketinga situciju Latvijas tirg skot no klienta makstspjas un beidzot ar uzmuma attstbas perspektvm; c) rpgi sekot pircja prasbm, analzt klienta vajadzbas un atbilstoi tam veidot sortimentu; d) mra tirgus nodroinana ar pietiekou informciju par firmas Ljuvek piedvjumu (reklma masu mdiju ldzekos, izstu organizana prdoanas viets, piedalanas starptautiskajs izstds), lai potencilie pircji vartu izveidot pilnu priekstatu par preces pabm, sortimentu, kvalitti, cenm utt.; e) loistikas des pilnveidoana, lai samazintu laiku no pastanas bra ldz gatavas drbes nodoanai (Ljuvek nodarbojas ar ar citu uzmumu pastjumu izpildanu) un lai samazintu transportanas izmaksu patsvaru kopjs izmakss; f) prdoanas nodaas nodroinana ar augsti kvalifictiem prdevjiem, (apmcbas organizana); g) tirdzniecbas tkla paplainana gan Latvijas pilsts, gan kaimivalsts; h) biznesa paplainana uz ES valstm.

1.3. Taktiskie mri. a) analizt tirgus situciju, pircja pieprasjumu un atbilstoi tam veidot sortimentu tirdzniecbas viets; b) veic reklmu tm precm, uz kurm ir samazinjies pieprasjums; c) samazint gatavas drbes krjumus, stimuljot o preu realizciju, piemram samazinot cenas uz vecm kolekcijm utl.; d) vairk raot tdu produkciju, kurai pastv liels pieprasjums un kuru pagaidam nerao msu konkurenti, piemram, palielint brnu pidamu raoanu; e) ieviest tirg (raot) jaunas sievieu, vrieu kolekcijas, kuras bija izstrdtas pamatojoties uz Parzes un citu pasaules modes centru izstdm, citiem vrdiem trk reat uz pasules modes tendencm; f) stimult sadales kanlus, piemram, piedvjot partneriem sezonls atlaides.

1.4. Stratiskie mri. a) aizsargt ieemamu tirgus dau Latvijas aprbju raoanas tirg no eksistjoiem un jauniem konkurentiem; b) racionlk izmantot galvenos faktorus, tdus k pieejas izejvielai, ltkam kredtam; efektvk izmantot sadales kanlus u.t.t. c) palielint Ljuvek tirgus dau; d) iespja attstties nozar realizjot jaunu stratiju, piemram, par jaunas kolekcijas izveidoanu jsk domt tad, kad veca kolekcija nak iek brieduma posm. Peas daa no vecs kolekcijas prdoanas, jizmanto jaunu kolekciju izstrdanai, lai nodrointu nepartrauktu sistmas darbbu un nezaudtu, izstrdjot jaunas kolekcijas.

1.5. Cenu veidoanas mri. a) apgrozjumu palielinana, samazinot cenu uz piedvtm precm (paizmaksas samazinana (izmaksu optimizana)); b) palielint klientu daudzumu, palielinot tirgus segmentu Latvijas aprba raoanas tirg,


1 2 3 4 ...    

? , ,

! !


.

IsraLux