/ /


@Mail.ru
Rambler's Top100
? , ,

: Firmas Ljuvek cenas un cenu veidoshanas

- tas nozm palielint prdoanas daudzumu; c) veidot pircjiem labvlgu attieksmi pret firmu Ljuvek, ts precm, kvalitti un cenm.

Apskatsim faktorus, kuri ietekm cenu veidoanos firm Ljuvek. Tie ir: - pieprasjums no cenas uz msu piedvto produkciju; - orientcija uz noteiktu tirgus segmentu: ja pastv orientcija uz slni ar vidju iemumu apjomu, tad cenm jbt vidjm, bet, ja ms orientjamies uz auditoriju ar augstku iemumu lmeni, tad produkcijas kvalittei un cenm jbt atbilstoi augstkm); - konkurentu cenas; - paizmaksa, raoanas izmaksas; - reklmas izmaksas; - dareiz tiek raotas ekskluzvas preces un cenas uz m precm ir augstkas nek parastajos gadjumos; - atkarb no preu realizcijas kanlu veida. Ja prece ir realizta caur dlera tklu, tad t bs prdota par dlera cenm, ja prece tiek realizta caur tirdzniecbas aentiem, tad cen bs iekauts tikai neliels uzcenojums (aenta honorars); - tirdzniecbas zmes popularitte (ja pircjs labi pazst tirdzniecbas zmi, tad viam ar jmks par imidu).

2. Firmas Ljuvek produkts un darbbas tirgus raksturojums.

Firma Ljuvek nodarbojas ar drbju raoanu. Ms cenamies prdot netikai preci (aprbs), bet ar iespju apmierint savas vajadzbas, savas vlmes. Uzmums dara visu lai pircji pievrstu uzmanbu Ljuveka precm, nevis konkurentu precm, lai klients, prkot firmas Ljuvek drbes, prk ar skaistumu, rtbu, komfortu, patkamu lietu, kuru klients var izmantot, apmierinot savas vajadzbas. Firma Ljuvek rao drbes prsvar no naturliem materiliem, jo tie neizraisa aleriskas reakcijas, t ir oti rta, komforta, tai piemt tdas labas pabas k izturgums, siltums. K ir zinms, pasaul ir tendence izmantot tikai naturlus materilus aprba raoan, tpc lielk daa no firmas sortimenta ir izstrdjumi no kokvilnas, vilnas un linm, tomr uzmums ar rao drbes izmantojot sinttiskus materilus. Uzmuma dizaineri seko modes tendencm un tpc biei mains sortiments, jo pagaidm firma nav sevii liela, uzmums rao nelielas partijas. Firma Ljuvek rpjas par savu imidu tirg, tpc rao preces tikai ar labu kvalitti. Preces, ko uzmums piedv tirg ir bez bra, pateicoties kavlittes kontroles sistmai, kura darbojas uzmum. Preces kvalitti vispirms prbauda ceha meistars, bet pc tam ar noliktavas kontrolieris. T k firmas Ljuvek aprbs ir raots prsvar no naturliem materiliem, vadoties pc pedjm modes tendencm, tam piemt labs izskats un oti augsta kvalitte. Tas viss iepriek pateikts dara firmas Ljuvek drbes tik populras Latvijas tirg, k ar kaimivalsts. Firma Ljuvek darbojas monopolistisks konkurences tirg. To var raksturot sekojoi:

RdtjiMonopolistisk konkurence1. Dalbnieku skaitsLatvijas drbju raoanas tirg darbojas ap 20 firmas, kuras tpat k firma Ljuvek rao apakveu, k ar importtji. 2. ProdukcijaLatvijas tirg ir piedvts oti plas aprbju sortiments un produkti ir saistti.

3. KonkurenceKatra firma cenas pardt savu produkciju, reklamjot produkcijas kvalitti, produkcijas pabas, materilu no kura produkcija ir saraota u.t.l. 4. Tirgus mobilitteLatvijas drbes tirg ir oti ierobeota mobilitte 5. Iespja ietekmt cenuLatvijas aperbu tirg var diezgan viegli ietekmt cenas, jo produkcija ir dada pc savas kvalittes un materiliem. 6. Bzes cenaLatvijas drbes tirg bzes cena veidojas
? , ,
pa analoisko preu grupm, jo katra firma rao savu sortimentu, kas sadalts pa noteiktm grupm. 7.Bzes cenas korianaLatvijas aperbu tirg bzes cenas kori pc konkurtspjas lmea. Tas notiek tpc, ka tirgus nav sevii liels un tirg pastv ap 20 raotju-konkurentu. 8.Ekonomisks analzes priekmetsLatvijas aprbu tirg ekonomisks analzes priekmets ir prdoanas cenas mainanas intervls. 9.Valstiskuma regulanaLatvijas aperbu tirgus nav valsts regulanas. No iepriek teikta var izdart secinjumu: Ljuvek darbojas monopolistisks konkurences tirg: tirg daudz pircju un prdevju, kuri veic darjumus pamatojoties nevis uz vienu tirgus cenu, bet gan pamatojoties uz plau cenu diapazonu. Plau cenu diapazonu tirg var noskaidrot sekojoi: drbes raotji var piedvt pircjiem dadas preces, kuras atiras viena no otras gan pc kvalittes, gan pc pabm, gan pc rj noformjuma utl. Pircji redz starpbu starp piedvtm precm un tpc ir gatavi makst par tm dadas cenas.

3. Firmas Ljuvek pieprasjuma no cenas raksturojums un pieprasjuma elastba.

3.1. Ljuvek uzmuma produkcijas pieprasjums no cenas. Jebkura firmas cena ir saistta ar pieprasjumu uz firmas preci. Jo zemka ir cena, jo augstks ir pieprasjums un otrdi, jo augstka ir cena, jo zemks ir pieprasjums. K jau es minju, firmas Ljuvek raots preces ir oti pieprastas tirg. Pie tam ir jatzm, ka pieprasjums pc Ljuvek produkcijas aug. Tas viegli var noskaidrot ar to, ka cenas nav pai lielas, preces raotas no dabga materila un tm piemt laba kvalitte, k ar pircji ir nogurusi no importa preu kundzbas ar vidjo, bet biek zemu kvalitti. paa pieeja sortimenta veidoanai, augsta kvalitte, biea kolekciju apjaunoana, vidjais cenu lmenis izveidoja situciju, ka firmas Ljuvek nosaukums tiks biek atgdints Latvijas aprbu raoanas tirg, ar klienti to iegaums un pieprass veikalos tiei firmas Ljuvek saraoto produkciju.

3.2. Firmas Ljuvek pieprasjuma elastba. No teorijas ir zinms, ka pieprasjuma elastba ir mrs, kas raksturo viena maing reakciju uz cita maing izmaim. Pieprasjuma elastbu raksturojam ar skaitli, kas rda, par cik procentiem izmainsies viens lielums, ja otrs lielums izmainsies par vienu procentu. Apskatsim pieprasjuma elastbu uz firmas Ljuvek piemra. Piemrs: Firma Ljuvek rao virieu vilnas bikses. Kda modea cena palielinjs. Ja agrk o biku cena bija 28,00 Ls, tad tagad is modelis maks 32,00 Ls. Raoanas apjoms ar izmainjs - tas samazinjs. Ja agrk uzmums varja prdot 600 vienbas mnes par cenu 28,00 Ls, tad tagad tikai 400 vienbas par 32,00 Ls D Q = (400-600): 600*100 = 33,3% D P = (32,00 28,00): 28,00*100 = 14,3% E = 33,3/14,3 = 2,3 - citiem vrdiem pieprasjums mainjies 2,3 reizes straujk nek mainas cena. Pieprasjums ir elastgs, jo E= 2,3 > 1. Firmm tirg obligti jzin, vai pieprasjums uz firmas precm ir elastgs vai neelastgs, lai koritu pc iegtiem datiem savu darbbu tirg. Zinanas par pieprasjuma elastgumu dod iespju optimizt uzmuma darbbu, piemram, no iepriekaja piemra ir acm redzams, ka cenu paaugstinana no 28,00 Ls ldz 32,00 Ls izraisja kopju iemumu samazinanu no 16800 Ls (28,00*600) ldz 12800 Ls (32,00*400), kas protams nav izdevgs. Pieprasjums uz kdu preci tirg nosaka maksimlu cenu, kuru firma var prast par o preci. Minimlo cenu nosaka firmas izmaksas.


1 2 3 4 5

? , ,

! !


.

IsraLux