/ /


@Mail.ru
Rambler's Top100
? , ,

: Firmas Ljuvek cenas un cenu veidoshanas

Katra firma cenas noteikt uz savu produkciju tdu cenu, lai t pilngi segtu visas izmaksas, kuras radus raoanas procesa gait, realizcijas procesa gait utl., k ar nodroint peu.

4. Firmas Ljuvek cenas un cenu veidoanas metodes.

K zinms, maksimla cena var veidoties pc pieprasjuma, minimla - pc izmaksm, bet tomr, lai firma veidotu savas vidj diapazona cenas, to ietekm konkurentu cenas un tirgus reakcija, jeb apstki. Firmai Ljuvek vispirms jzin konkurentu cenas un konkurentu preces kvalittes lmenis. Lai iegtu o informciju firma Ljuvek prasa no saviem tirdzniecbas aentiem vkt da rakstura informciju, lai pc tam saldzintu savas cenas ar esoajm cenm Latvijas aperbu tirg. Zinot konkurentu cenas un konkurentu preces kvalitti var noteikt savas cenas. Latvijas aperbu tirg cenas biei nosaka t: firma skats uz konkurentu sortimentu un saldzina to ar savu sortimentu. Tas nozm, ka cenu firma ar noteiks tuvu konkurenta cenai, bet jem vr preces kvalitti. Ja citai firmai ir tdas paas preces, bet ar zemku kvalitti, tad nekd gadjum firmai nedrkst prast par savm precm ldzgi konkurenta cenm. Prast lielku cenu par savm precm firma var tikai td gadjum, ja kvalitte ir augstka nek konkurenta precm.

4.1. Firmas Ljuvek cenu veidoanas princips. Zinot situciju tirg (pieprasjumu), aprints izmaksas un konkurenta cenas, firma Ljuvek var izvlties cenas savm precm. Cenas atradsies intervl starp prk zemm cenm, kuras nedod nekdu peu un prk augstm cenm, kuras neataus veidot pieprasjumu precm. Atkarb no tam, firmas Ljuvek vadba pieem lmumu, kdas cenas noteikt savm precm. Jo iespjams minimls cenas ir veidotas pc preces paizmaksas, iespjams maksimls cenas ir veidotas pc kaut kdm pabm. Konkurenta cenas dod mums tikai vidjo cenu lmeni Latvijas aperbu tirg, kuru firma Ljuvek em vr noteicot savas cenas.

4.2. Firmas Ljuvek cenu veidoanas metode. Agrk firma Ljuvek lietoja cenas veidoanas metodi, kuras pamat bija bezzaudjuma punkta aprinana. Firma Ljuvek minja noteikt tdas cenas, kuras nodroinja firmai vlamo peas daudzumu. metode saistta ar bezzaudjuma punkta noteikanu, emot vr pastvgas un maingas izmaksas un varijot ar dadm cenm pie noteikta raoanas/prdoanas apjoma. Protams, ka cenu noteica virs bezzaudjuma punkta. Bet eit ir noslpta problma - pircji var vispr nepirkt o produkciju par tdu cenu, pat mazos daudzumos. Daudz kas ir atkargs no cenas pieprasjuma elastbas, bet bezzaudjuma punkta grafiks mums nesniedz o informciju, tpc firma Ljuvek atteics no s metodes un izvljs jaunu cenas noteikanas metodi. Tagad firma Ljuvek izmanto jaunu cenu veidoanas metodi un t ir viedjie izdevumi plus pea. T ir visvienkrk metode, kura ietver uzcenojumu uz preces paizmaksu. T ir vispopulrk metode Larvijas tirg, tpc, ka: auj prdevjiem vairk zint par izdevumiem; piesaistot cenu ar izdevumiem, prdevjs atvieglo sev cenu noteikanas problmas; vi ne prk biei kori cenas atkarb no pieprasjuma svrstbm; o metodi tagad izmanto vairkas firmas, tpc cenas ir ldzgas; ar vairki prdevji uzskata, ka ir godgka metode pret pircjiem un prdevjiem; pircji saem godgu vinnestu, ja ir liels pieprasjums par raoan ieguldto kapitlu.

Lai btu vieglk saprast
? , ,
k metode darbojas firm Ljuvek cenu veidoan apskatsim piemru.

Uzcenojuma % prdoanas cenai

= uzcenojuma summa naudas izteiksmprdoanas cena

Jnoteic prdoanas cena vrieu kostmam. Vrieu kostma paizmaksa = 50 Ls; uzcenojums = 25%; prdoanas cena = x - ?

prdoanas cena = paizmaksa + (uzcenojuma % prdoanas cena) prdoanas cena = 50 Ls + 25% no prdoanas cenas; 75% no prdoanas cenas = 50 Ls tad 75% = 50 Ls 100% = x x = 50100/75 = 66,70Ls Vrieu sporta kostma prdoanas cena ir 66,70 Ls. T tagad veido savas cenas firma Ljuvek. Bet, pirms galgs cenas noteikanas, firmai jem vr ne tikai savas cenas ekonomiskie faktori, bet ar cenas psiholoiskie faktori. Jo dai klienti skats uz cenu k uz kvalittes rdtju. Piedvts cenas vispirms jprbauda firmas cenu politikas ietvaros, jpiedv atlaides gan tirdzniecbas aentiem (pasttjiem), gan ar pircjiem.

5. Firmas Ljuvek cenu veidoanas stratija.

Piedvts cenas vispirms jprbauda cenu veidoanas politikas ietvaros. Dadas firmas izstrdja Latvijas tirg savu cenas tlu, piedvjot atlaides un rkojot izprdoanas un ar reajot uz konkurentu cenu izmaim. Firma Ljuvek, izstrdjot cenas veidoanas stratiju, em vr: - k uz piedvto cenu reas preces izplattji? - k uz cenu reas pircji, vai nebs sdzbas, ka cena ir prk augsta? - k uz piedvto cenu reas konkurenti? - vai piegdtji nepalielins savas cenas uz izejvielu, uzzinot firmas Ljuvek cenas? Uzmuma Ljuvek vadba, pieemot lmumu par cenas noteikanu tirg, saprot, ka firmai nav tiesbas prast no tirgotjiem, lai tie realiztu firmas Ljuvek preces par kaut kdm noteiktm cenm. Uzmums var izteikt tirgotjiem savus prieklikumus, lai cenas kop ar tirgotja uzcenojumiem nebtu prk augstas, jo firmas Ljuvek cenu lmenis Latvijas aprbu raoanas tirg ir vidjais. Firma Ljuvek uzskata, ka tai nav ar tiesbas atteikties no pastjuma izpildanas, ja tirgotjs (pasttjs) veic savu neatkargu cenas politiku. Par galvenajiem mriem firma Ljuvek sav cenu veidoanas stratij uzskata sekojous mrus: samazint cenu uz piedvtajm precm, pamatojoties uz paizmaksas samazinanu un apgrozjuma palielinanu; palielint klientu daudzumu, paplaint tirgus segmentu. Citiem vrdiem cenu veidoanas stratiju var raksturot k agresvu orienttu uz tirgus daas palielinanu tirgus iekaroana . Pea ir biei atkarga no uzlikt uzcenojuma, bet pastv ar citi ietekmjoie faktori, t vartu bt atkarga no pastts preces daudzuma (partijas apjoma). Pie tam nedrkst aizmirst ka katru preu partiju var prdot ar dadu uzcenojumu. Tad gadjum pea bs atkarga no preu agrozjuma intensittes un firmas darbbas efektivittes.

6. Firmas Ljuvek mikro un makro vides.

K jau bija iepriek pateikts darba 2.noda, uzmums Ljuvek nodarbojas ar aprbu raoanu monopolistisks konkurences tirg. is tirgus raksturpabas ir sekojoas: tirgus dalbnieku skaits apmram 20; produkcijas plas sortiments, produkti ir saistti; pastv konkurence, katrs uzmums cenas pardt savu produkciju; tirgum ir ierobeota mobilitte; diezgan viegli var ietekmt cenas, jo produkti ir dadi pc savas kvalittes un citm pabm; pastv bzes cena, kura veidojas tirg pa analoisko preu grupas; bzes cenas koriana notiek pc konkurtspjas lmea;


1 2 3 4 5

? , ,

! !


.

IsraLux