/ /


@Mail.ru
Rambler's Top100
? , ,

: Firmas Ljuvek cenas un cenu veidoshanas

ekonomisks analzes priekmets ir saistts ar prdoanas cenas mainanas intervla meklanu; nepastv valstiska regulana.

Jebkuram uzmumam ir gan rj vide, gan iekj vide. s vides ietekm firmas darbbu un uzvedbu tirg.

6.1. Firmas Ljuvek mikrovide.

Tagad raksturosim katru shmas elementu atsevii. a) Firma Ljuvek: Uzmums izstrdjot mrketinga plnus pamatojas uz informciju, kuru sniedz firmas panieks, grmatvedis, dizaineri, prdoanas departamenta vadtjs, mrketinga dienesta vadtjs, raoanas cehu meistari, noliktavas vadtjs, k ar veikalu vadtji. Firmas vadba izstrd mrus, stratijas un firmas politiku. Mrketinga nodaa izstrd programmas un plnus, kurus apstiprina firmas Ljuvek vadba, pie tam mrketinga nodaa sadrbojas ar grmatvedbu, lai zintu kdus ldzekus uzmums var izmantot, lai stenotu dzv mrketinga plnus. Ljuveka dizaineri izstrd jaunas kolekcijas un piegdes menederi cenas atrast noteiktas kvalittes materilus, lai ts saraotu. Noliktavas vadtjs kop ar veikalu vadtjiem veic uzskaiti, kda sortimenta grupa labi prdodas tirg. No visa augstk mint var secint, ka visas s vienbas darbojas saska, cie sadarbb viens ar otru un katras vienbas darbba skar firmas Ljuvek mrus un stratijas. b) Firmas Ljuvek piegdtji: Firma strd gan ar vietjiem piegdtjiem (lini,vilna), gan ar rzemju piegdtjiem (kokvilna,vilna). Ljuvekam ir cieas saites ar piegdtjiem, jo strdjot seus gadus Latvijas un starptautiskaj tirgos, uzmumam ir savstarpji uzticgas attiecbas ar tiem. Mrketinga nodaa uzmangi seko, kdas ir cenas piegdtju tirg, vai ir pardjuies jauni piegdtji, kuri var piedvt izdevgus nosacjumus, kas aus samazint izmaksas. Ja cenas uz piegdtja produkciju palielinsies, tad uzmumam ar jpalielina cenas, lai nebtu zaudjumu. c) Firmas Ljuvek mrketinga starpnieki: Uzmuma tirdzniecbas starpnieki ir prstvji no tdiem veikaliem k Centrs, Sakta, Nelda. Ljuvekam ir izdevgk prdot savu produkciju caur iem starpniekiem, jo tie pai izplata firmas produkciju un pasta ddas preu partijas no sortimenta. Partneri no Lietuvas, Igaunijas un Krievijas ar paldz realizt saraoto produkciju. Daudzums sakaru ar partneriem radjs no jau eksistjoiem kontaktiem. d) Firmas Ljuvek pircji/pasttji: Uzmums pta savus klientus. Analze rda, ka Ljuvekam darbojas sekojoos klientra tipu tirgos: - patrtju tirgus - tie ir pircji, kuri prk preces, lai persongai lietoanai; - mazumtirgotju tirgus - tie prk produkciju, lai pc tam prdotu ts ar savu uzcenojumu Latvijas teritorij; - starptautiskie aprbu raotji, k ar lielie vairumtirgotji, kuri izvieto savu kolekciju raoanas pastjumu Ljuvek.

e) Firmas Ljuvek konkurenti: T k Latvijas tirgus ir diezgan mazs, Ljuvek labi pazst savus konkurentus. oti izdevgi un efektvi var iegt informciju par konkurentiem starptautiskajs izstds. Tur var uzzint konkurenta sortimentu, apskatt produkcijas materilu, kvalitti utt. Protams ka pastv ar no morles viedoka negatvie pamieni informcijas vkanai, tomr Ljuvek nekad pats nenodarbojas ar m netrm tehnoloijm, un cenas ar aizsargt savus noslpumus no konkurentiem. f) Firmas Ljuvek kontaktauditorija: Tie visi iepriek mintie elementi sastda Ljuveka kontaktauditoriju. Lai to sasniegtu un nodrointu ar informciju
? , ,
Ljuvek lieto dadus ldzekus: masu mdiju ldzeki, ielas reklma utl.. Frmas Ljuvek reklmas kampaa sastv no daiem posmiem. Tos nosacti var sadalt uz divm pusm: reklma noLjuveka puses un reklma no starpnieku puses. Procesu var attlot shematiski:

6.2. Firmas Ljuvek makrovide. Firmas Ljuvek makrovide ietver sev tdus spkus, kuri iet pret firmas darbbas interesm: demogrfiskie spki, ekonomiskie spki, dabas spki, tehnoloiski-ptnieciskie spki, politiskie faktori, kultras faktori. Ko firmai Ljuvek nozm demogrfiskie spki - tas ir dzimstbas samazinans Latvij, cilvku migrcija, izgltbas lmea palielinans. Cilvku migrcija un dzimstbas samazinans ietekm Latvijas tirgu, tas nozm, ka saaurins tirgus segmenti, saaurins patrtju loks. Protams ka t ir oti nosacta pircju loka saaurinana, tomr tlejo perspektv tai ir negatva nozme. Ekonomiskie spki - tas ir uzmjdarbbas aktivittes samazinans, bezdarba lmenis, augsti nodoki. Pdjie statistiskie dati liecina par Latvijas ekonomikas atveseoanu. Aktivizjas uzmjdarbba, dai no Ljuveka konkurentiem palielinja darba vietu skaitu. Lai uzmums vartu prognozt tirgus attstbas tendences un saska ar prognozm plnot savu tlku darbbu, jbt stabila ekonomika. Dabas spki - naturlu materilu deficts; elektrbas cenas palielinans, rjs vides piesroana, ar valsts iejaukans, k racionli izmantot un atraot dabas resursus. T k ir gadjumi, ka dareiz tiem grti atrast liekus kokvilnas audumus Latvijas piegdtju tirg, uzmums sadarbojas ar ar rzemju piegdtjiem (no Polijas, Krievijas, Lietuvas). Tas auj savlaicgi atrisint auduma trkuma problmu un izvairties no dkstavm. Tehnoloiskie-ptnieciskie spki - zintnes tehnoloisk progresa patrinana, jaunu tehnoloiju izgudroana, valsts kontroles pastiprinanas lai neraotu zemas kvalittes preces un bstamas preces. Firma Ljuvek ar du problmu var tikt gal, jo firm ir oti stingra kontrole, lai nebtu bra un lai visas preces btu ar patiem labu kvalitti. Ja Ljuvek raos zemas kvalittes produkciju, tas negatvi ietekms firmas imidu gan Latvijas, gan rzemju tirgos, tas savukrt samazins uzmuma pircju skaitu konkurentiem par labu un pasliktins uzmuma attstbas perspektvas. Politiskie spki - viena no svargkajm problmm. Tas izpauas neloiskos politiskos lmumos un nestabil likumdoan. Msu likumdoana biei mains un grti prognozt, kda bs situcija tuvkaj nkotn, pai nodoku likumdoan.

7. Firmas Ljuvek stiprs un vjs puses (SWOT analze).

K jau tika mints, firma Ljuvek ir vidjais uzmums, kura rao aprbu. Firmai ir daudz konkurentu, sakar ar to Ljuvek jbt piesardzgai, lai nezaudtu savas daas (segmentus) Latvijas tirg, kur nav pietiekoi liels. Firma uzmangi seko un novro savus konkurentus (konkurentu stiprs un vjs puses). Un savlaicgi maina kaut ko sav darbb, lai kompenctu konkurenta stipras pabas ar savm priekrocbm. Ljuvek novrt savas pozcijas tirg un tpc labi zin savas vjs un stiprs puses, k ar cenas izvairties no vjajm pusm, un vl vairk pastiprint savas stiprs puses. Veicot SWOT analzi Ljuvek cenas labk pazst sevi (stiprs un vjs puses) lai optimli veikt savu talku darbbu.

7.1. Firmas Ljuvek vjs puses. a) Latvijas tirgus, kur firmas prdod savu saraoto produkciju (aperbs


1 2 3 4 5

? , ,

! !


.

IsraLux