/ /


@Mail.ru
Rambler's Top100
? , ,

: Firmas Ljuvek cenas un cenu veidoshanas

msu gadjum), nav sadalts proporcionli. T k katrai jaunai firmai ir plas sortiments, visas firmas vrt savas daas attiecgi par katru sortimenta vienbu (grupu). Un pc Ljuveka ptjumiem iznca, ka tas iem tikai 1/5 dau vrieu kostmu raoan. T ir uzmuma vj puse, jo, piemram konkurentfirma Rgas aprbs aizem 1/3 no kopj vrieu kostmu raoanas tirgus. b) Ne piln apjom tiek organizta dau pieprastu produkcijas veidu reklma, piemram pidma, sporta bikses, orti utt.. c) Nav liels noieta tirgus rzems. Pc Krievijas krzes eksporta apjoms Krievij un NVS valsts ir oti mazs. d) Uzmums pats neveica reklmas kampau kaimiu valsts, to netiei dara starpnieki. Pc attstbas plniem ir idja atvrt nelielus veikalus Lietuv un Igaunij. Bet is projekts vl rpgi jizvrt.

7.2. Firmas Ljuvek stiprs puses. a) Firma Ljuvek izmanto galvenokrt naturlus materilus aprbu raoan. Tas noska gan pasaules tendences, gan rtbas un drobas (neizraisa alerju) nosacjumi. b) Pc iespjas Ljuvek cenas iegdties izejvielas no vietjiem piegdtjiem. Ar prk izejvielas no rzemju partneriem, tomr obligti kontroljot izejvielu kvalitti. c) Pastv daudzlmeu gatavas produkcijas kvalittes kontroles mehanisms, kur paldz uzmumam veidot labas kvalittes produkcijas raotja imidu. d) Firm Ljuvek labi sakrtots ir raoanas mehnisms. Firm strd uvjas ar lielu pieredzi un kvalifikciju. Firm Ljuvek vienmr cenas izveidot kaut kdu rtu, vieglu un draudzgu atmosfru kolektv. e) Firm Ljuvek ir plas sadales tkls. Uzmums sadarbojas ar dadiem tirgotjiem. Lielkie produkcijas pasttji ir veikali: Centrs, Sakta, Nelda. Ir ar brvprtgie tirdzniecbas aenti, kuri pai nk uz firmu, izvlas preces un pc tam realiz ts, pc kda bra pards atkal ar jau lielkiem pastjumiem. Pamatojoties uz izdaltm uzmuma vjm un stiprm pusm, var izveidot uzmuma modeli, kur rds vaju un stipru puu reakciju uz tirgus apstku maiu un paldzs modelt uzmuma darbbu maingos tirgus apstkos. is modelis var paldzt noteikt, kas vispirms ir jdara, lai attsttu firmu, k var izvairties no draudiem, izmantojot uzmuma stipras puses, k var ldz minimumam samaznt firmas vjas puses, vai vispr izvairties no tm.

8. Firmas Ljuvek programmas un projekti.

8.1. Programmas: jaunas kolekcijas radana Latvijas tirg, pamatojoties uz jaunm modes tendencm . Programmas uzdevums ir atrast pareizu laiku, kad var piedvt jaunas kolekcijas tirg lai ieemtu ldera pozcijas tirg ar jauniem ievstiem modeiem: klienti jbt gatavi pieemt jaunas kolekcijas, bet konkurentiem nedrkst paspt ieviest savas kolekcijas tirg. jauna iepakojuma un ts papildelementu (piem., maisii ar uzmuma logotpu utt.) izstrdana. Programmas uzdevums izstrdt jaunu iepakojumu, kuru var izdevgi izkrtot veikala plauktos (ar pakaramo, caurspdgu, utt.), kura nestu firmas kopju tlu (logotipu, devzi, utl.). optimizt produkcijas noieta veicinanas izmaksas; Programmas uzdevums - optimizt produkcijas noieta veicinanas izmaksas, saglabjot un paaugstinot atdevi no pieprasjuma stimulanas paskumiem. Izmaksas, kuri rodas stimuljot pieprasjumu uz firmas Ljuvek precm - reklmas veikana, izstdes rkoana utt. rezultt palielina firmas ienkumus. Bet neapdomta izmaksu samazinana var negatvi ietekmt realizciju un firmas peu,
? , ,
bet savukrt park lielas izmaksas var nedot gaidmo efektu. atrast jaunus materilu piegdtjus; Programmas uzdevums - tuvkaj nkotn izejvielu raotju izstd nodibint sakarus ar jauniem piegdtjiem; samazint cenas uz pagju gada kolekcijm; Programmas uzdevums - jnoskaidro, kda ir situcija ar vecajm kolekcijm un jizstrd atlaiu sistma, lai uzmum nebtu veco uzkrjumu; . 8.2. Projekti: paplain savu veikalu tklu Rg, k ar atvert savus veikalus cits Latvijs pilsts. K jau tika mints, pc Ljuveka produkcijas pastv liels pieprasjums. Lai to apmierintu piln mr, tiek paplaintas raoanas jaudas. Tomr eksistjoa noieta sistma nevar nodroint visus potencilus pircjus ar servisu atbilstoi uzmuma imidam, tpc ir nolmts paplaint savu veikalu tklu. atvrt veikalus Lietuv un Igaunij; Pagaidam s projekts atrodas dga stadij. Zinot situciju tikai no partneru vrdiem, uzmums tagad tikai vc informciju un pta Lietuvas un Igaunjas tirgus. Bet, ja pc novrtanas bs redzams, ka veikalu atvrana kaimivalsts vartu bt izdevga, tad Ljuveknoteikti realizs o projektu.


   ... 2 3 4 5

? , ,

! !


.

IsraLux