Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Страхові послуги

скачать реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « СТРАХОВІ ПОСЛУГИ »

Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович

Спеціальність, група: ЗФ 02 ( фінанси )

Керівник: Ткаченко Наталія Володимирівна

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси 2001 р.

З М І С Т

1. Правила для 13 условий страхования - 3

2. Разработать типовые правила (условия) вида страховых услуг - 8

Література - 16

1.1. Правила для 13 условий страхования У кожній країні права і обовязки сторін, котрі беруть участь у страхуванні, регулюються законодавчими нормами. В Україні юридичною основою такого регулювання є Закон України від 7 березня 1996.року "Про страхування". Він спрямований на утворення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Зазначимо: його дія не поширюється на державне соціальне страхування. Згідно з названим Законом страховиками визначаються юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом для здійснення страхової діяльності в Україні. Займатись страховою діяльністю мають право юридичні особи, які у встановленому порядку одержали ліцензію. Загальна частка іноземних юридичних осіб та іноземних громадян у статутному фонді страховика не може перевищувати 49 процентів. Предметом діяльності страховика можуть бути страхування, перестрахування і фінансова діяльність, визначена Законом "Про страхування". Іншими видами діяльності страховик має право займатись лише у випадках, передбачених законодавством України. Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, котрі уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками згідно із законодавством України. Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб). Страхувальники мають право під час укладання договорів страхування призначити громадян або юридичних осіб для отримання страхових сум (страхового відшкодування), а також замінювати їх до настання страхового випадку. Страховий випадок визначається як подія, передбачена договором страхування або законодавством, що відбулася, і з настанням якої виникає обовязок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. Під страховим ризиком розуміється певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. У Законі "Про страхування" договір страхування визначається як письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобовязання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на користь якої укладено договір страхування (надання допомоги, внесення страхових платежів у визначені терміни та виконання інших умов договору). Страхова сума це грошова сума, в межах якої страховик зобовязаний здійснити виплату з настанням страхового випадку відповідно до умов страхування, а також сума, що виплачується за особистим страхуванням.
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
Виплати страхових сум за договорами особистого страхування здійснюються незалежно від суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним забезпеченням, і суми, що мають йому сплатити як відшкодування збитків. При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, котрі діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування або умовами обовязкового страхування. Страхове відшкодування це грошова сума, яка виплачується страховиком за умовами манного страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Згідно із Законом страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. Якщо майно застраховано в кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то і страхове відшкодування, виплачуване усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розмірові страхової суми за укладеним ним договором страхування. Під страховим платежем (страховим внеском, страховою премією) розуміється плата за страхування, яку страхувальник зобовзаний внести страховику за договором добровільного страхування або за умовами обовязкового страхування. Страховий тариф це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком самостійно. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін. Актами законодавства України про обовязкове страхування встановлюються максимальні розміри страхових тарифів та мінімальні розміри страхових сум. Для укладання договору страхування страхувальник подає страховикові письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. Факт укладання договору страхування може засвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом). Страхове свідоцтво це документ, який включає: назву та адресу страховика; прізвище, імя та по батькові або назву страхувальника і його адресу; зазначення обєкта страхування; розмір страхової суми; перелік страхових випадків;строк дії договору; визначення розміру тарифу, розмір страхових внесків і терміни сплати їх; порядок зміни і припинення дії договору; інші умови за згодою сторін, підписи сторін. Договір страхування стає чинним з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не визначено умовами страхування. Виплата страхових сум і страхового відшкодування здійснюється страховиком згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката). Страховий акт складається страховиком або уповноваженою ним особою. У разі необхідності страховик може робити запити про відомості, повязані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право самостійно зясовувати причини та обставини страхового випадку. Підприємства, установи і організації зобовязані надсилати відповідь страховикові на запит про відомості, повязані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик несе відповідальність за розголошення їх у будь-якій формі, за винятком випадків,

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы