Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

реферат на тему: Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

скачать реферат

План

1. Прокурорський нагляд, як вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів та та суб'єкти його діяльності. Завдання вищого нагляду. 2. Місце прокуратури в системі органів державної влади України. 3. Прокурорський нагляд та контрольно-наглядові повноваження інших державних органів. Відомчий та позавідомчий контроль. 4. Законодавство про прокурорський нагляд. Накази та вказівки Генерального прокурора України. 5. Поняття основних функцій прокуратури та їх системи. 6. Характеристика основних функцій. Галузі прокурорського нагляду. 7. Участь прокурора: - в розробленні органами державної влади заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням; - в роботі по вдосконаленню та роз'ясненню законодавства; - в роботі Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, комітетів в областях та районах України.

Після проголошення Україною незалежності в нашому суспільстві й державі відбуваються динамічні та неоднозначні процеси, пов'язані з різноманітністю форм власності та виробничих відносин, забезпеченням її суверенітету. З прийняттям Закону "Про прокуратуру" і практичним втіленням його в життя були закладені певні передумови становлення прокурорського нагляду в нашій державі. Прокуратура за своєю державно-правовою і політичною природою являє собою незалежне (автономне) державне утворення у механізмі державної влади, покликане здійснювати найвищий державний нагляд за додержанням законів і вживати заходів до усунення будь-яких їх порушень, від кого б вони не виходили. В цей етап побудови державності здійснюєтьсяперегляду цілей і завдань прокуратури, її загальностратегічні завдання полягають у забезпеченні дії в державі принципу верховенства права, єдності зміцнення законності та правопорядку. Об'єктом прокурорського нагляду є виконавча діяльність державних органів влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та їх посадових осіб, а предметом Конституція і закони України, які зобов'язані виконувати вищевказані суб'єкти правовідносин. Об'єктами прокурорського нагляду є: державні інспекції міністерств і відомств;органи міліції, Служби безпеки; підрозділи Збройних Сил, Прикордонних військ, Національної гвардії та інших військових формувань; представницькі органи влади, державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, нотаріату, громадські організації, а також їх посадові особи. Не можна розглядати прокуратуру як орган боротьби зі злочинністю та іншими правопорушенями. Прокуратура це орган нагляду за додержанням законів у боротьбі, яку повинні вести професіонали органів внутрішніх справ, Служби безпеки, митних органів, органів охорони державного кордону, державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, лісової охорони тощо, що прямо приписується їм законом. Не прокуратура, а органи державної податкової служби України, наприклад, зобов'язані забезпечувати своєчасне виявлення порушень законодавства про податки і платежі до бюджету і вживати визначених законом заходів до Правопорушників, не прокуратура, а Національний банк України зобов'язаний забезпечувати виявлення порушень законодавства з боку комерційних банків та інших банківських установ, не прокуратура, а органи екологічної безпеки зобов'язані забезпечувати виявлення порушень природоохоронного законодавства і притягати винних до правової відповідальності. Завдання ж прокуратури в тому, щоб державні органи, посадові особи діяли на підставі законності, забезпечували
Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ
відповідно до наданих їм прав і покладених на них обов'язків охорону правопорядку, державних інтересів, прав і свобод громадян. Це вимагає від прокурорів зосередити увагу на дійовому нагляді за тим, чи належним чином посадові особи органів державного контролю здійснюють контроль за додержанням законодавства на дорученій їм ділянці роботи, необхідність якого передбачена Конституцією і законами України, і на перевірці його здійснення. Прокуратура зобов'язана засобами прокурорського нагляду жорстко впливати на роботу органів позавідомчого контролю, пов'язану з виявленням правопорушень, встановленням причин останніх, умов, що сприяють їх вчиненню, притягненням винних до відповідальності. Якщо говорити про стратегію прокурорського нагляду, то, на наш погляд, вона має полягати в тому, щоб через зміцнення режиму єдинї законності в діяльності контролюючих органів сприяти додержанню законів первинними суб'єктами господарювання, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами. Інакше кажучи, повинна "працювати" головна, генеральна функція прокуратури функція найвищого нагляду за відповідністю Конституції і законам України актів і дій органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування. Завдання прокурорського нагляду виражені в ст.ст. 1,4,5 Закону України "Про прокуратуру", де сказано про єдині завдання і шляхи їх здійснення. Першого грудня 1994 року виповнилося три роки з часу введення в дію Закону України "Про прокуратуру", яким було створено єдину централізовану систему прокурорських органів нашої країни. Нині на прокуратуру покладено обов'язки здійснення нагляду за додержанням законів органами місцевої влади та їх виконавчими комітетами, органами управління й контролю, юридичними та фізичними особами, громадськими об'єднаннями, посадовими особами, а також за відповідністю законам актів, які ними видаються. Вона забезпечує також нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність (раніше ця діяльність нею не контролювалась), за дізнанням і попереднім слідством, за додержанням законів у місцях тримання затриманих і попереднього ув'язнення, а також за виконанням судових вироків, за додержанням законів органами військового управління, військовими частинами й закладами. Прокурори беруть участь у розгляді судами кримінальних, цивільних та арбітражних справ і в разі порушення при цьому закону приносять касаційні подання. Прокуратура є незалежною від місцевих органів влади єдиною централізованою системою, очолюваною Генеральним прокурором України, якому підпорядковані всі, в тому числі військові і спеціальні, нижчестоячі прокурори. Відповідно до Конституції Генеральний прокурор України призначається Президентом за згодою Верховної Ради. Заступники Генерального прокурора України призначаються Генеральним прокурором як члени колегії. Прокурори областей і прирівняні до них прокурори також призначаються Генеральним прокурором. Вказані, а також всі інші прокурори призначаються Генеральним прокурором на 5 років. На такий же термін призначається і Генеральний прокурор. Призначення начальників відділів загального нагляду і кадрів обласного рівня проводиться прокурором областей за погодженням з Генеральною прокуратурою. Призначення керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Генеральної прокуратури України, а також заступників прокурорів областей і прирівняних прокурорів провідиться Генеральним прокурором з подальшим затвердженням на колегії Генеральної прокуратури

скачать реферат
1 2 3

Не нашли нужную работу? Закажи реферат, курсовую, диплом на заказ

Внимание! Студенческий отдых и мегатусовка после сессии!


Обратная связь.

IsraLux отзывы Израиль отзывы